I got them both to sit still.. AND SMILE!

I got them both to sit still.. AND SMILE!

Smiley Millie Kate

Smiley Millie Kate

Keeping Busy

Keeping Busy